Statut društva

PRISTOPNA IZJAVA ZA NOVE ČLANE

Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61, 13.6.2006) je občni zbor Turističnega društva Žetale, dne 14.3.2008, sprejel naslednji

STATUT TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŽETALE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

TURISTIČNO DRUŠTVO ŽETALE (v nadaljevanju: društvo) je nepridobitna in samostojna organizacija, v katero se prostovoljno združujejo občani (v nadaljevanj: člani) z namenom in ciljem pospeševati razvoj turizma v vseh njegovih pojavnih oblikah. Društvo deluje na območju občine Žetale.

 

2. člen

Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti. Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo statut in odločitve, ki jih sprejmejo organi društva.

 

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Polno ime se glasi: TURISTIČNO DRUŠTVO ŽETALE
Sedež društva je na naslovu: Žetale 1, 2287 Žetale.
Društvo ima svoj pečat in znak. Pečat je okrogle oblike s premerom 30mm, z znakom društva v sredini (stiliziran netresk) in napisom ob zunanjem robu: TURISTIČNO DRUŠTVO ŽETALE.

 

4. člen

Društvo se lahko združuje z območno turistično zvezo in Turistično zvezo Slovenije, kot tudi z drugimi organizacijami in zvezami, ki delujejo na področju turizma.

 

5. člen

Delovanja društva je javno. Javnost se zagotavlja na naslednje načine:
[custom_list type=”dot”]

[/custom_list]

 

II. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

6. člen

Cilji društva so spodbujanje razvoja turizma, krepitev turistične kulture in uresničevanje skupnih ciljev turističnega razvoja v Občini Žetale ter širše. Osnovne naloge društva so naslednje:

[custom_list type=”dot”]

[/custom_list]

7. člen

Turistično društvo Žetale lahko opravlja pridobitne dejavnosti, če izpolnjuje pogoje, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, pri tem pa morajo biti vezani na osnovni namen delovanja društva.

Presežek prihodkov nad odhodki uporablja za doseganje osnovnih namenov delovanja društva.

Pridobitne dejavnosti društva so:

[custom_list type=”dot”]

[/custom_list]

III. ČLANSTVO

8. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član turističnega društva postane občan, ki podpiše pristopno izjavo, sprejme pravila tega statuta in plača članarino. S tem se zaveže , da bo poleg pravic, ki izhajajo iz članstva, prevzel nase tudi vse obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Vsakdo lahko postane član in deluje v društvu pod enakimi pogoji.

Če se v društvu včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Za osebe od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Mladoletni člani lahko v okviru društva organizirani v sekcijah podmladka.

 

9. člen

Častni član društva postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in turizma. O imenovanju častnega člana društva odloči občni zbor na predlog upravnega odbora.

 

10. člen

Pravice članov društva so, da:[custom_list type=”dot”]

[/custom_list]

 

11. člen

Dolžnosti članov društva so, da:[custom_list type=”dot”]

12. člen

Članstvo v društvu preneha:[custom_list type=”dot”]

13. člen

Član izstopi iz društva, ko poda pisno izjavo, da ne želi biti več član.

Upravni odbor s sklepom črta iz članstva člana, če ta kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine. Brezpogojno pa članu preneha članstvo, če članarino ne plača dve leti zapored.

Član se izključi iz društva, če hujše krši določbe tega statuta in če zavestno ravna proti interesom in ugledu društva. Sklep o izključitvi sprejme občni zbor na predlog upravnega odbora ali disciplinskega razsodišča

 

14. člen

V društvo se lahko včlanjujejo tudi t.i. “simpatizerji društva”. Simpatizerji društva so lahko fizične in pravne osebe, katerih delo oziroma interesi so vsebinsko povezani s turistično dejavnostjo in ki podpirajo društvo na različne načine. S finančnimi in drugimi sredstvi lahko glede na svoj interes sodelujejo pri dogovorjenih skupnih projektih in akcijah za razvoj turizma.

 

IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

15. člen

Organi društva so:[custom_list type=”dot”]

OBČNI ZBOR

16. člen

Organi društva so:[custom_list type=”dot”]

 

17. člen

O sklicu občnega zbora morajo biti člani obveščeni najmanj 8 dni pred dnevom sklica. Vabilu za občni zbor mora biti predložen dnevni red zbora. Vse člane društva je treba povabiti na občni zbor s pisnim vabilom.

 

18. člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih vsaj polovica vseh članov. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je pristona večina članov, ki so izvoljeni v organe društva.

 

19. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov (relativna večina). Kadar odloča o spremembah statuta, mora za predlog glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov (kvalificirana večina). Glasovanje je praviloma javno, razen, če občni zbor ne odloči drugače.

 

20. člen

Občni zbor prične predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Občni zbor lahko na predlog upravnega odbora ali najmanj petih članov izvoli še druge delovne organe občnega zbora ter določi zapisnikarja. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednil delovnega predsedstva in zapisnikar.

 

21. člen

Občni zbor opravlja naslednje naloge:[custom_list type=”dot”]

UPRAVNI ODBOR

22. člen

Upravni odbor je izvršilni organ društva za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja občnemu zboru.

 

23. člen

Upravni odbor šteje sedem članov. Njegova člana sta predsednik in podpredsednik društva , preostalih pet izvoli občni zbor izmed drugih članov društva. Njihov mandat traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve. Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora. Seje upravnega odbora skličejo po potrebi oziroma najmanj vsake tri mesece. Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov upravnega odbora.

 

24. člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:[custom_list type=”dot”]

 

NADZORNI ODBOR

25. člen

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh let. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na njej prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

 

26. člen

Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitosti sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno in materialno poslovanje društva. O svojem delu in ugotovitvah poroča upravnemu odboru oziroma občnemu zboru.

 

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

27. člen

Disciplinsko razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za obdobje dveh let. Disciplinsko razsodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Disciplinsko razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

 

28. člen

Naloga disciplinskega razsodišča je, da ugotavlja in obravnava disciplinske kršitve članov ter na osnovi ugotovitev kršitve izreka naslednje disciplinske ukrepe:[custom_list type=”dot”]

29. člen

Za prekršek se smatra vsaka hujša kršitev tega statuta in drugih aktov društva ter vsako dejanje, ki prizadene ugled in interese društva.

Zoper izrečen ukrep disciplinskega razsodišča se lahko prizadeti član pritoži na občni zbor društva, ki o stvari dokončno odloči.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

30. člen

Predsednika društvo izvoli občni zbor za obdobje dveh let. Predsednik zastopa društvo kot pravno osebo in je odgovorjen za zakonitost delovanja društva.

Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih poveri na osnovi tega statuta občni zbor, kateremu je tudi odgovoren za celotno delo svoje delo v društvu.

Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

 

31. člen

V časo njegove odsotnosti nadomešča predsednika društva podpredsednik, ki ga izvoli občni zbor za dobo dveh let. V tem času ima podpredsednik vsa pooblastila in naloge, ki gredo sicer predsedniku.

 

V. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

32. člen

Dohodki društva so:[custom_list type=”dot”]

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti, ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustvarjeno. Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

 

33. člen

Materialno – finančno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, statutom in odločitvami občnega zbora ter upravnega odbora društva.

 

34. člen

Dohodki in izdatki društva se za vsako koledarsko leto načrtujejo s finančnim načrtom. O njegovi realizaciji se pripravi poročilo in zaključni račun.

 

35. člen

Premoženje društva tvorijo vse nepremičnine in premičnine ter finančna sredstva, ki so last društva in so kot taka zapisana ustreznih listinah, knjigovodski evidenci in društveni inventurni knjigi.

 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

36. člen

Društvo preneha delovati po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov ali po samem zakonu.

 

37. člen

V primeru prenehanja delovanja društva pripada njegovo premoženje Občini Žetale.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

38. člen

Za vse, kar v tem statutu ni določeno, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

 

39. člen

Za delo občnega zbora in ostalih organov se smiselno uporabljajo splošno znana in uveljavljena načela za delo organov društev, če tega ne določajo pravila tega statuta.

 

40. člen

Pravila tega statuta je sprejel občni zbor Turističnega društva Žetale na občnem zboru dne 24.5.2001 in začnejo veljati takoj.

Tajnik Turističnega društva Žetale: Predsednik Turističnega društva Žetale:
……………………………………….. ……………………………………………..